Outplacement

 

Geen enkele werkgever vindt het leuk om medewerkers te ontslaan.

Er zijn verschillende reden waarom een outplacementtraject moet worden opgestart. Het kan zijn dat de organisatie krimpt en dat er om bedrijfseconomische redenen medewerkers de organisatie moeten verlaten. Het disfunctioneren van een medewerker kan ook een reden zijn. In dergelijke gevallen kan worden besloten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voor alle partijen een vervelende situatie. Mebus kan helpen bij dit soort kwesties, door de werkgever en betreffende medewerker(s) op professionele wijze te begeleiden bij een nieuwe stap in iemands loopbaan.

 

Persoonlijke aanpak

Mebus hanteert drie trajectfases waarin stapsgewijs aan doelstellingen wordt gewerkt. Als een medewerker het ontslag nog niet heeft verwerkt, dan is het zaak dat hier aandacht aan wordt besteed. Mebus heeft ervaren dat dit heel goed kan, terwijl we de blik al op de arbeidsmarkt richten. Uiteindelijk wil iedereen dat het traject slaagt. De persoonlijke aanpak van Mebus doet daarbij zijn werk.

 

Voortgangsrapportages

Mebus begrijpt dat een werkgever hoge eisen stelt aan een dergelijk begeleidingsprogramma. Het moet zorgvuldig en goed en als werkgever dient u vanzelfsprekend optimaal worden geïnformeerd. Een persoonlijk trajectplan beschrijft het programma dat de medewerker gedurende het traject volgt. Met voortgangsrapportages informeert Mebus de werkgever over kansen, belemmeringen, sollicitatieactiviteiten en vooruitzichten van de medewerker. Indien nodig volgt overleg met de werkgever en medewerker.

 

Het traject

Een outplacementtraject bestaat onder meer uit een drietal fases, die afhankelijk van de situatie meer of minder uitgebreid wordt doorlopen. Vanaf de eerste fase toetsen we de uitkomsten voortdurend aan de mogelijkheden van de arbeidsmarkt.

 

Trajectfase 1

De periode voorafgaande aan een outplacementtraject is doorgaans nogal emotioneel en bedreigend voor de medewerker. Een arbeidsconflict, reorganisatie, ontslag wegens boventalligheid, disfunctioneren et cetera kan uiteindelijk leiden tot een outplacementtraject. Het vergt vaak tijd om daar overheen te komen. Er kan sprake zijn van boosheid op de werkgever, woede, vertwijfeling en verdriet. Dit zijn vaak allesoverheersende factoren over het verlies van een baan. Voordat iemand echt verder kan, zal hij of zij door zo’n periode heen moeten. Met persoonlijke aandacht en deskundigheid helpt Mebus de medewerker daarbij.

 

Trajectfase 2

Als het ontslag is verwerkt, gaat Mebus aan de slag met zelfonderzoek. Om zo effectief mogelijk te kunnen solliciteren, moet iemand goed weten wat hij of zij wil. Er komen vragen aan de orde als ‘Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’, ‘Wat zijn mijn sterke en zwakke punten?’ en ‘Wat zijn mijn competenties?’ In deze fase kunnen diverse testen worden gebruikt, zoals een competentie-, beroepskeuze- en/of persoonlijkheidstest.

 

Trajectfase 3

De meeste mensen die in een outplacementtraject terecht zijn gekomen, hebben al jaren niet meer gesolliciteerd. Solliciteren is ook een vak en vraagt om de nodige aandacht.

Mebus verleent onder meer hulp bij het verbeteren van een cv, het schrijven van sollicitatiebrieven en bereidt eventuele sollicitatiegesprekken met de medewerker voor.

 

Zo heeft de medewerker een gedegen basis om voluit te gaan voor een nieuwe baan. Mebus ondersteunt, adviseert en motiveert en zet daarbij het eigen netwerk in.

Comments are closed.